ОХРАНА ТРУДА
ЕМП
частотою
1 кГц-300 МГц
норму-
ються
за
інтенсивністю
та
енергетичними
навантаженнями електричних та магнітних
полів,
враховуючи
час
впливу.
Одиниця
виміру напруженості електричного поля
В/м,
магнітного
поля
А/м.
Енергетичне
навантаження
це
добуток
квадрата
по-
тужності
ЕМП
і часу його впливу, одиниця
виміру —
(В /м )2
год для електричного по-
ля
та
(А /м)2
год
для
магнітного
поля.
Електромагнітне
поле
в
діапазоні
частот
300 МГц-300 ГГц
нормується
за
інтенсив-
ністю
та
енергетичним
навантаженням
щільності потоку енергії (ІДПЕ).
Одиниця
виміру
ЩГІЕ
Вт/м2.
Енергетичне наван-
таження —
це добуток ЩГІЕ надаючого ви-
промінювання і часу його впливу протягом
робочої зміни в годинах, одиниця виміру —
Втгод/м2.
У
випадку
імпульсно-модульо-
ваних випромінювань нормованим
параме-
тром. що характеризує інтенсивність впли-
ву ЕМП, є середнє значення ЩПЕ.
ГД Р пост ійних м а гн іт н и х п о лів
протя-
гом робочого дня не повинні перевищувати
8 кА/м.
Для
магнітних
полів,
які
утворю-
ються
випрямленим
трифазним
струмом,
ГДР визначаються за формулою
Я ГД
=
ЕН
Я г д
Т
(
1
)
де
Н УЛ
гранично допустиме значення
на-
пруженості магнітного поля, кА/м; ЕННгл —
гранично допустиме значення енергетично-
го навантаження протягом робочого дня, до-
рівнює 144 кА2 год/м2;
Т —
час впливу, год.
Г Д Р елект р о м а гн іт н и х полів
п р о м и с-
ло во ї част от и (50 Гц)
визначають залежно
від часу дії цього фактора на організм люди-
ни за робочу зміну. Перебування в електрич-
ному полі напруженістю до 5 кВ/м включно
допускається протягом 8 год робочого дня.
При
рівнях
напруженості
електричного
поля від 5 до 20 кВ/м включно допустимий
час
перебування
в
ньому
вираховують
за
формулою:
т
_
50
_
Тгд
_
2,
(2)
При
напруженості
електричного
поля
від 20 до 25 кВ/м час перебування персона-
лу
під дією електричного
поля
не
повинен
перевищувати
10 хв.
Перебувати
під
дією
електричного
поля
напруженістю
понад
25 кВ/м
без
застосування
засобів
захисту
забороняється.
Для
встановлення допустимої напруже-
ності електричного поля при регламентова-
ному
часі
роботи
в
ньому
використовують
формулу
с
_
50
Егл
Т
_
2 ,
(.і)
де £гд —
допустиме значення
напруженості
електричного поля протягом регламентова-
ного часу роботи,
кВ/м;
Т
регламентова-
ний час роботи в електричному полі, год.
При
перебуванні
персоналу
протягом
робочого дня
в
зонах з
різною
напружені-
стю
електричного
поля
(далі
ЕП)
час
перебування розраховують за формулою
(
Т„р =
t
t
+
Е
,
/
\
т
+
...
+
V
E D ,
т,
(4)
/
де
Т
пр (8) —
проведений час, еквівалентний
за біологічним ефектом
перебуванню в
ЕП
нижньої межі напруженості,
що нормують-
ся, год; £Е
і
, £Е2.
.. £Е
п
час перебування в зо-
нах, що контролюються, з напруженістю
Е
Е
2...
Еп,
год; ГЕ1, ГЕ2.
..
ТЕп
допустимий час
перебування в ЕП
відповідних зон, що кон-
тролюються за формулою (1).
Кількість зон, що контролюють, визнача-
ється перепадом рівнів ЕП на робочому міс-
ці.
Різниця
в
рівнях
напруженості
ЕП
зон,
що контролюють, встановлюється
1 кВ/м.
ГДР магнітного поля частотою 50 Гц при
постійному впливі не повинні перевищува-
ти
1,4 кА/м
протягом робочого дня
(8 год).
Час перебування людини під дією магнітно-
го
поля
напруженістю
понад
1,4 кА/м
рег-
ламентується
(т абл
.
1).
ГДР для
змінного магнітного
поля
час-
тотою 50 Гц при локальному впливі на кисті
рук визначають за формулою
Н
гд
док ~
Н
гд
док
5,
(5)
де
Гг1
допустимий
час
перебування
під
дією
електричного
поля
при
відповідному
рівні напруженості, год.
Таблиця 1. Тривалість перебування людини під дією магнітного поля в залежності від його рівня
де ЯГд Лок ~ ГДР змінного магнітного поля
частотою
50 Гц
при
локальному
впливі
Час перебування персоналу, год
1
2
3
4
5
6
7
8
Напруженість магнітного поля, кА/м
6.0
4,9
4,0
3,2
2,5
2,0
1,6
1,4
Магнітна індукція, мТл
7,5
6,13
5,0
4,0
3,13
2,5
2,0
1,75
51
5(69) 2009 СВАРЩИК
предыдущая страница 54 Сварщик 2009 05 читать онлайн следующая страница 56 Сварщик 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст