ОХРАНА ТРУДА
(кисті
рук),
А/м;
Ягдлок
ГДР змінного
магнітного поля частотою 50 Гц при загаль-
ному виливі
(см. табл.
1),
А/м.
Г Д Р
неіонізую чого
випром іню вання
радіочаст от ного
діапазону
(1 кГц
300 М Гц)
на робочих місцях слід визначати,
виходячи
з допустимого енергетичного
на-
вантаження та часу впливу, за формулами:
де £гл та Ягл —
гранично допустимі значення
напруженості
електричного
(В/м)
та
маг-
нітного
(А/м)
полів;
Т
час
впливу,
год;
£ЯЕ
гд
та £ЯНгд
гранично допустимі
зна-
чення
енергетичного
навантаження
протя-
гом робочого дня, (В/м)2
год та (А /м)2 • год.
Максимальні
значення
ЕГД,
НГД
та
ЕНЕГД, ЕННГД наведено в
табл. 2.
Значення ГДР напруженості електричної
(ЕГД) і магнітної (НГД) складових залежно
від тривалості їх дії наведено в
табл. 3.
При тривалості дії менше 0,08 год подаль-
ше підвищення інтенсивності фактора не до-
пускається. У всіх випадках при зазначенні
діапазонів
частот
кожний діапазон
виклю-
чає нижню і включає верхню межу частоти.
Одночасний
вплив
електричного
і
маг-
нітного йолів у діапазоні частот від 1
кГц до
З МГц слід вважати допустимим за умови
Е Н
е
|
Е Н „
Е Н Е
гл
ЕННі-
ле ЕН
к та £Яц —
енергетичні навантаження,
що
характеризують
вилив
електричного
і
магнітного полів.
ГДР
напруженості
імпульсних електро-
магнітних полів у спектральному діапазоні
частот
від
0 Гц
до
1000 МГц
на
робочих
місцях слід визначати, виходячи з допусти-
мого
енергетичного
навантаження
та
часу
виливу за формулами (6, 7).
Граничні
амплітудні
значення
в
спект-
ральних
діапазонах
частот
визначають
за
табл. 4.
У всіх випадках при зазначенні діапазо-
нів частот кожний діапазон
виключає ниж-
ню і включає верхню межу частоти.
Таблиця 2. Гранично допустимі рівні електричного та магнітного полів в залежності від діапазонів частот
Параметр
Діапазон частот
1-10 кГц
10-60 кГц
0,06-3 МГц
3-30 МГц
30-80 МГц
Е[-д, В/м
1000
700
500
300
80
ЕНЕГ
д
>
(В/
м
)2
год
120000
40000
20000
7000
800
Нрді А/м
75
57
50
3,0*
ЕННГд, (А/м)2
год
675
390
200
0,72*
* Г
ЦР енергетичного навантаження магнітного поля поширюється на діапазон 30-50 МГц.
Таблиця 3. Гранично допустимі рівні напруженості електричного та магнітного полів при різній тривалості
перебування людини під їх дією
Час пере-
бування під
дією поляг год
ЕГд,
В/м
Нгд>
А/м
1-Ю кГц
10-60 кГц
0,06-3 МГц
3-30 МГц
30-300 МГц
1-Ю кГц
10-60 кГц
0,06-3 МГц
3-50 МГц
8
120
70
50
ЗО
10
9,0
7,0
5,0
0,30
7
130
75
53
32
11
9,8
7,5
5,3
0,32
6
140
82
58
34
12
10,6
8,1
5,8
0,34
5
155
90
63
37
13
11,6
8,8
6,3
0,38
4
175
110
71
42
14
13,0
9,9
7,1
0,42
3
200
115
82
48
16
15,0
11,4
8,2
0,49
2
250
140
100
59
20
18,4
14,0
10,0
0,60
1
350
200
141
84
28
26,0
19,7
14,2
0,85
0,5
500
280
200
118
40
37,6
27,9
20,0
1,20
0,25
700
400
283
168
57
52,0
39,5
28,3
1,70
0,12
1000
580
400
240
82
75
57,0
40,8
2,45
0,08
700
500
296
80
50,0
3,00
5(69)2009 СВАРЩИК
52
предыдущая страница 55 Сварщик 2009 05 читать онлайн следующая страница 57 Сварщик 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст