ОХРАНА ТРУДА
Рис. 1. Форма і параметри відеоімпульсних сигналів магнітного поля
Рис. 2. Форма
і характери-
стика радіо-
імпульсних
сигналів
магнітного
поля
Рис. 3. Спектр
відрізка
синусоїди
5(69) 2009 СВАРЩИК
муму
(рис.
1).
Форма
відеоімпульси
може
бути
різною:
трикутною,
сходинковою,
дзвіноподібною тощо.
При зварюванні змінним струмом часто-
тою
50 Гц
створюються
поля,
що
мають
форму
радіоімпульсів
(рис. 2).
Радіоім-
пульс
серія
високочастотних
коливань,
які
можуть бути
представлені як результат
100%
амплітудної
модуляції
високочастот-
них коливань відеоімпульсом.
Імпульси
МП,
створюються
в
процесі
зварювання,
повторюються
через
визначе-
ний
проміжок часу і
в деяких
випадках ут-
ворюють
повторювальні
серії
(наприклад
при
шовному зварюванні).
Такі
серії
нази-
ваються
низкою
імпульсів.
Прогинаючі
низки можуть бути різними за формою. Для
оцінки
імпульсних
і
гармонічних
синусо-
їдальних МП визначають їх амплітудне зна-
чення
Н т.
Основними часовими характеристиками
імпульсного
магнітного
поля
є
тривалість
імпульсу
Т и,
тривалість паузи
Т п,
період по-
вторення
Т,
вимірювані в секундах, похідна
одиниця —
шпаруватість:
<2 = ТП/ТИ.
(Ю)
Крім
цього,
імпульс
характеризується
тривалістю фронту £ф і зрізу £3 —
час збіль-
шення і зниження напруженості в межах від
0,1 Яш до 0,9Ят .
Крутизна фронту характе-
ризує
швидкість збільшення та зменшення
напруженості МП:
= Ящ /£ф;
(11)
5
с
= Яіп/£3
(12)
Важливою
характеристикою
МІІ,
яке
створюється при зварюванні змінним стру-
мом, є частота модульованого сигналу. Для
контактного зварювання це промислова ча-
стота 50 Гц.
МП,
які
створюються
при
зварюванні
сталим
струмом
і
енергією,
що
накопичує-
ться,
є
неперіодичними.
їх
форма
значно
відрізняється
від
гармонічної.
Спектр,
що
створюється
подібними
сигналами
зале-
жать від тривалості імпульсів та їх фронтів
наростання і визначають за формулою:
5 0
.® )=
<*,
(
13
)
- о о
де
5 (/,со)
спектральна
густина
фізичної
величини; 5(£) —
фізична величина (напру-
женість МП).
Межі інтегрування визначаються трива-
лістю імпульсу. Слід мати на увазі, що змен-
шення
тривалості
імпульсу
і
збільшення
крутизни фронту наростання ведуть до роз-
ширення спектру в діапазоні високих частот.
Раніше в санітарних
нормах
враховува-
ли допущення про те, що радіоімпульси, які
створюються при зварюванні змінним стру-
мом
частотою
50 Гц,
мають
незначне
вик-
ривлення за рахунок перехідних процесів в
машині
і
змінного
опору
в
розплавленому
металі.
Також
приймали,
що
висока
три-
валість
цих
імпульсів
(більш
0,02 с)
і
не-
значне
викривлення
форми синусоїди доз-
воляє
не
враховувати
амплітудно-частот-
ний
спектр,
вважаючи,
що значна
частина
енергії
ноля
сконцентрована
в
діапазоні
низьких частот (до 50 Гц), тобто від 0 до ча-
стоти
1/т„ вміщується 90% усієї енергії сиг-
налу.
В
наш
час
зазначені
допущення
не є
коректними.
Разом з тим відомо, що спектр імпульсу
у
формі
відрізку
синусоїди
(рис.З),
ЩО
предыдущая страница 57 Сварщик 2009 05 читать онлайн следующая страница 59 Сварщик 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст