ТЕХНОЛОГИИ
И
ОБОРУДОВАНИЕ
П рименение способа объемного
внепеч-
ного
нагрева
позволило
предприятию
вы-
полнить полный
цикл
изготовления
колон-
ны,
термообработка
которой
как
целиком,
так
и
наиболее
крупногабаритной
ее
части
невозможна даже в заводских условиях
из-
за
недостаточных размеров рабочего
прост-
ранства существующей термической печи.
П римененная
технология
и
оборудова-
ние обеспечивают
хорошую
управляемость
процессом
и
равномерность
распределения
температуры,
что,
как
следствие,
приводит
к снижению уровня остаточных суммарных
напряж ений (сварочных, сборочно-монтаж-
ных
и
др.)
и
обеспечивает
качество
терми-
ческой
обработки,
соответствующее
нагре-
ву изделия в термической печи.
Проведенная по технологии ОАО «ВН И -
ИИТхимнефтеаннаратуры» термическая об-
работка
продемонстрировала
ш ирокие
воз-
можности способа внепечной объемной тер-
мообработки
и
практически
снимает
огра-
ничения
как
по
массе
и
габариту,
так
и
по
пространственному положению корпуса ап-
парата, подвергающегося термообработке.
Опыт, полученный при проведении термо-
обработки, может быть использован при про-
ектировании и изготовлении других крупно-
габаритных конструкций, термообработка ко-
торых предусматривается требованиями дей-
ствующей нормативно-технической докумен-
тации, но по тем или иным причинам невоз-
можна с помощью наиболее распространен-
ных способов печного нагрева.
#1036
О Г
. Левченко
ОХОРОНА ПРАЦІ
У ЗВ А РЮ В А Л Ь Н О М У
ВИ РО БН И Ц ТВІ
РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник О. Г. Левченка
«Охорона праці у зварювальному виробництві»
І!ЗЕ!ЗЕ!.І
Одним
із
основних
технологіч-
них процесів у багатьох галузях
промисловості
є
електродугове
зварювання
та
інші
споріднені
технології,
що
характеризують-
ся шкідливими та небезпечними
виробничими факторами, які, за
певних умов, можуть призводи-
ти до професійних захворювань робочих зварювальних про-
фесій та нещасних випадків.
Запропонований
відомим
фахівцем
у
галузі
охорони
праці д-ром техн.
наук О.
Г.
Левченком
посібник — перше
методичне видання, що узагальнює весь існуючий матеріал
з охорони праці у галузі зварювального виробництва, вклю-
чаючи
як деякі
відомі
літературні
дані,
які
ще
не
втратили
актуальність, так і нові
матеріали, отримані останнім часом
в
Інституті
електрозварювання
ім. Є. О. Патона
НАН
Украї-
ни, а також останні нормативні матеріали з гармонізованих
для України міжнародних стандартів.
Посібник призначено для студентів зварювальних спеці-
альностей та інженерно-технічних працівників у галузі зварю-
вання. У ньому викладено навчальні матеріали з охорони праці
стосовно сучасного зварювального виробництва та спорідне-
них технологій. Цей посібник суттєво доповнює знання, яких не
вистачало
до
цього
часу,
для
того,
щоб
створити
повний
курс з охорони праці у галузі зварювального виробництва.
У
перш ому
розділі
розкриваються
причини
виникнення
шкідливих та небезпечних факторів зварювального процесу,
а також професійних захворювань зварників.
Другий розділ
посібника, який стосується проблем гігієни
праці
у
зварювальному
виробництві,
написано
з
урахуван-
ням
сучасних
міжнародних
літературних
даних
та
резуль-
татів розробок технологічних способів захисту зварників від
шкідливих речовин, виконаних за участю автора посібника в
Інституті
електрозварювання
ім. Є. О. Патона.
Важливим
навчальним
матеріалом
другого
розділу
є
інформація
про
процеси
утворення
шкідливих
речовин
у
складі
аерозолів,
що
забруднюють
повітря
робочої
зони.
Цей
підрозділ
суттєво розширює уявлення про процеси утворення зварю-
вальних аерозолів, що до цього часу не було відображено
в навчальній літературі з охорони праці, і допомагає вироби-
ти рекомендації щодо захисту органів дихання працюючих у
зварювальному
виробництві.
У даному
розділі також наве-
дено
дані
про
нові
європейські
показники
та
методи
гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів і способів зварю-
вання, які зараз впроваджуються у вигляді
гармонізованих
Національних
стандартів
в
Україні.
Важливе
навчальне
та
практичне значення цього розділу також мають дані про тех-
нологічні способи
мінімізації виділень
шкідливих
речовин
в
повітря робочої зони.
У
третьому розділі,
який стосується виробничої санітарії,
розглядаються
відомі
літературні
дані
щодо
промислової
вентиляції з новими доповненнями про сучасні високоефек-
тивні засоби
місцевої вентиляції,
що застосовуються
в про-
мислово
розвинених країнах і починають впроваджуватись
у зварювальному
виробництві
України.
Новим
і дуже
важ-
ливим
підрозділом
даного
посібника
є
інформація
про
магнітні поля, які значно впливають на організм людини при
роботі з джерелами електричного живлення, зокрема зі зва-
рювальним
обладнанням.
Цей
розділ,
зокрема
дані
про
нормування
та
контроль
рівнів
магнітних
полів,
написано
цілком на основі нового стандарту, введеного нещодавно в
дію у нашій країні.
В
четвертому розділі
розглянуто матеріали, що стосують-
ся
особливостей
умов
праці
та
безпеки
у
зварювальному
виробництві,
а
також
вимоги
до
організації
технологічних
процесів
зварювання
і
споріднених технологій.
В
ньому
не
повторюються
відомості
з
інших
підручників
з
охорони
праці,
а є тільки
необхідні доповнення,
що стосуються
про-
блем безпеки праці під час виконання зварювальних робіт.
П'ятий
розділ
присвячено
питанням
індивідуального
за-
хисту
працюючих
у
зварювальному
виробництві.
Тут
наве-
дено нові дані про сучасні високоефективні засоби індивіду-
ального
захисту
зварників,
які
впроваджуються
в
вироб-
ництво на основі останніх європейських стандартів.
Рецензент
заст. директора
Національного НДІ пром ислової безпеки та охорони праці
д-р техн.
наук, проф.
М.
В . Н рівцов
13
• # 2(72) 2010 СВАРЩИК
предыдущая страница 16 Сварщик 2010 02 читать онлайн следующая страница 18 Сварщик 2010 02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст