ТЕХНОЛОГИИ
И
ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 2. Выбор твердости НУ в зависимости от соотношения различных фракций абразива
Г
оанулометри-
і
/ Л Л
1/U I J
л л л т о о
Соотношение фракций
ЧЄиі\ИИ UULIatD
(Х+ У), мм
Х%>75%
75% х25%
50% х50%
25% х 75%
Х%<75%
0,315+0,4
285
305
320
344
364
0,315+0,63
285
312
340
367
395
0,315+1,0
285
321
360
397
435
0,4+0,63
364
371
380
387
395
0,4+1,0
364
381
400
417
435
0,63+1,0
395
404
415
424
435
выбирали по результатам испытаний на из-
нос. Испытания проводили на специальных
машинах,
которые
приближали
лаборатор-
ные условия к работе бульдозера: на маши-
не М1-1М, испытания по схеме «ролик-ро-
лик»,
специально
разработанной
машине,
«ролик-плоскость», с возможностью фикса-
ции разных углов перекоса.
Установлено,
что
абразивные
частицы
различного
размера
влияют
на
износ
по-
разному.
Механизм разрушения зависит от
соотношения твердости материала детали и
частиц
абразива.
При
условии
подобия
формы
абразивных
частиц
влияние
на
из-
нос более мелких частиц зависит от степени
измельчения
больших.
При
существенном
измельчении оольшеи частички степень из-
носа от более мелких частиц растет и наобо-
рот.
Были предложены значения оптималь-
ной
твердости
поверхности
деталей
кон-
тактной пары «каток-звено» для различно-
го соотношения двух преобладающих фрак-
ций абразива
(т абл. 2).
Предлагаемые
значения
твердости
на-
плавленного
слоя
определяли
из
условия
износостойкости
контртела
(звена)
и
воз-
можности
эксплуатации
восстановленных
деталей
без
механической
обработки.
Как
показали
промышленные
испытания,
срок
службы деталей, восстановленных по пред-
лагаемой технологии и указанными матери-
алами, возрастает в 1,8-2,0 раза.
#1068
Р.М. Рижов, В. Д. Кузнецов
МАГНІТНЕ КЕРУВАННЯ
ЯКІСТЮ ЗВАРНИК
З'ЄДНАНЬ
НОВАЯ
КНИГА
Р.М.
Рижов, В.Д.
Кузнецов.
Магнітне керування
якістю
зварних з’єднань. —
К.: «Екотехнологія», 2010. — 287 с.
&
На основі аналізу магнітогідродинамічних явищ у зварювальних ваннах розглянуто
технологічні
можливості
найбільш
поширених
видів
зовнішніх
електромагнітних дій
у
різних умовах зварювання. Наведено математичні моделі магнітогідродинамічних пе-
реміщень
розплаву
ванн,
їх
кількісні
характеристики
і
зв’язки
з
процесом
переносу
тепла.
Запропоновано
принципи
оптимізації структур електромагнітних систем
на ос-
•••
нові
математичного
моделювання
розподілу
індукції
керуючих
магнітних
полів у зоні
зварювання.
Систематизовано
результати
експериментальних
досліджень
впливу
різних
видів
зовнішніх
електромагнітних дій
на
показники
якості
швів,
визначено
критерій їх оптимальності.
Уза-
гальнено
результати
робіт,
спрямованих на розробку апаратних засобів для
практичної реалізації технологій зва-
рювання
із зовнішніми
електромагнітними діями.
Наведено дані
про їх
практичне
застосування
на
промислових
підприємствах.
Розрахована
на
науково-технічних
працівників
підприємств,
проектних
та
наукових
установ,
зайнятих
в
роз-
робці та
впровадженні технологій зварювання
з
гарантованою якістю з’єднань.
Може бути
корисною студентам,
аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів при підготовці фахівців з напрямку зварювання.
П о в о п р о са м приобрет ения обращ ат ься по а д р е с у :
03150 Киев, ул. Антоновича (Горького), 66,
издательство «Экотехнология». Тел./ф. +380 44
287 6502.
E-mail:
Подписчикам журналов «Сварщик» и «Все для сварки. Торговый Ряд» предоставляется скидка 10%
(при заказе книг необходимо представить копию квитанции о подписке).
4(74) 2010 СВАРЩИК
предыдущая страница 20 Сварщик 2010 04 читать онлайн следующая страница 22 Сварщик 2010 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст