ОХРАНА ТРУДА
результаті
поглинання
випроміню вання,
мають
не
тільки
місцеву
дію,
але
й
носять
загальний характер.
Тривалий
вплив
ІЧ
випроміню вання
великої
інтенсивності
в
умовах
вироб-
ництва
може
сприяти
розвитку
захворю -
вань серцево-судинної системи (міокардио-
дистрофії,
атеросклеротичний
кардіоскле-
роз),
нервової
системи
(неврози,
неврас-
тенії,
поліневрит
тощ о),
ш лунково-киш ко-
вого тракту, зниж ує рівень
природної рези-
стентності
організму,
що сприяє
підвищ ен-
ню
рівня
неспецифічної
захворюваності.
П ряма
дія
ІЧ
випроміню вання
на
незахи-
іцені
очі
може
бути
причиною
виникнення
кон’юнктивітів,
сухості
середовищ а
очей,
катаракти.
У
робочих
спостерігаються
опіки шкіри.
В основі патогенезу захворювань, що ви-
никають
в
результаті
тривалого
і
інтенсив-
ного
ІЧ
опромінення,
леж ить
здатність
по-
глинених
ІЧ
фотонів
викликати
зміни
на
молекулярному
і
клітинному
рівні,
зміню -
вати.характер енергетичних процесів, спри-
яти виникненню вільних радикалів, а також
здійсню вати теплову денатурацію білкових
молекул.
Н аявність
радикальних
процесів,
конформаційних змін молекул леж ить в ос-
нові
порушення проникаю чої здатності
клі-
тинних мембран.
Перетворення
поглиненого
ІЧ
випромі-
нювання в теплову енергію змінює терморе-
гуляторні процеси, що призводить до підви-
щення
температури
ш кіряних
покровів,
теплонакопичення,
сильного
потовиділен-
ня.
У
терморегуляторні
реакції
активно
вклю чається система кровообігу — збільш у-
ється
частота
серцебиття,
зміню ється
су-
динний
тонус.
Ці
явищ а
можуть
супровод-
жуватися
поруш енням
скорочувальної
функцій міокарда, станом гіпоксії.
Ультрафіолетові
промені,
що поглинаю -
ться
живим
організмом
внаслідок
значної
енергії, яку мають фотони
цієї частини спе-
ктра, здатні викликати первинні ф отоелект-
ричні
процеси,
слідом
за якими
виникають
вторинні процеси у формі різних фотохіміч-
них реакцій.
В опроміненому організмі
від-
бувається ціла низка біохімічних порушень,
які
істотно
змінюють
обмін
речовин,
що
призводить
до
денатуралізації
білка,
утво-
рення вільних радикалів, гістаміноподібних
речовин
і
гістамінів,
зміни
пігментного
об-
міну, порушення
клітинних структур. Ч аст-
ково енергія
У Ф випроміню вання в резуль-
таті
поглинання
переходить
в теплову,
а
це
викликає
підвищ ення
температури
тканин,
що опромінюються.
Усі реакції відбувають-
ся
переважно
в
шкірі
як приймачі
У Ф
про-
менів
і,
головним
чином,
в
епідермісі.
Біо-
логічний
ефект
визначається
інтенсивні-
стю, тривалістю, спектральним складом
ви-
промінювання та величиною площі тіла, що
опромінюється.
Н евелика інтенсивность У Ф опромінен-
ня,
що
порівнюється
з рівнями
природного
сонячного опромінення,
посилює стимулю -
ючий ефект, сприяє виробленню вітаміну Д.
В
результаті
У Ф
опромінення
великої
ін-
тенсивності,
характерної
для
дугового
зва-
рювання, можливо виникнення еритем, піг-
ментації шкіри, опіків і виразок ш кіри в міс-
цях,
що
найчастіш е
піддаються
опромінен-
ню
(ш ия,
груди,
нижня
третина
передпліч-
чя), спостерігаються ураження очей у формі
електроофтальмій,
кон’юнктивітів,
керати-
тів, блефаритів і т. п.
В
результаті
тривалої
дії
У Ф
випромі-
нювання
великої
інтенсивності
можливе
підвищ ення
алергізації,
канцерогенні
еф ек-
ти, що спостерігаються у зварників, а також
у
робітників,
що
піддаються
інтенсивному
сонячному
опроміненню
під
час
роботи
на
відкритих майданчиках.
Засоби
захисту
від
оптичного
випро-
міню вання.
Допустима
інтенсивність
У Ф
опромінення
встановлю ється
з
урахуван-
ням спектрального складу стосовно до одяг-
неної
лю дини
при
обов’язковому
захисті
очей
(ГО С Т
12.4.123-83)
та
відкритої
по-
верхні
тіла
не більш
0 , 2
м
2
і
повинна
скла-
дати
не
більше
10,0 В т/м
2
для
діапазону
УФ-А;
0,01
В т/м
2
для
УФ -В;
0,001
В т/м
2
-
для
У Ф -С
(С Н
4557-88
«У льтрафиолетовое излучение
в
производ-
ственных
помещениях»,
Санитарные
пра-
вила
на
приспособление
и
эксплуатацию
оборудования
для
плазменной
обработки
материалов № 4053-85).
Видима
частина
спектра
О В
не
тільки
вносить свою
частку
в тепловий
ефект,
але
й
визначає
специфічність
енергетичного
впливу,
властивого
усьому
діапазону
ОВ.
Будучи
адекватним
подразником
для
ока,
видиме
випроміню вання
створює
і
загаль-
нобіологічну
дію
через
шкіру.
У
своїй
чер-
воній
частині
ефект наближається до дії
ІЧ
променів, у фіолетовій
— до
У Ф
променів
і
має
виражену фотохімічну дію.
Видиме ви-
промінювання
викликає пігментацію шкіри
(загарний
еф ект)
і
має
виражену
бактери-
цидну дію, проте для створення цих ефектів
потрібна значно більша інтенсивність і три-
валість
дії,
ніж
для
У Ф
випроміню вання.
5(75) 2010 СВАРЩИК
предыдущая страница 46 Сварщик 2010 05 читать онлайн следующая страница 48 Сварщик 2010 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст