ОХРАНА ТРУДА
Значна
інтенсивність
яскравості
видимого
світла,
що
спостерігається
під
час
зварю -
вальних
процесів,
може
викликати
опіки,
перегріви,
ураження
очей.
З
метою
запобі-
гання такої дії на очі і ш кіру деякі дослідни-
ки
рекомендують
протягом
робочого
дня
витримувати
допустиму
інтенсивність
ви-
димого світла не більш
10 В т/м 2.
Д ля
виробничих
приміщень,
де
дж ере-
лами
випроміню вання
є
нагріті
поверхні
машин
і
устаткування,
опалювальні
й
освітлю вальні
прилади,
сонячне
випро-
мінювання,
що
проникає
через
вікна, допу-
стима
інтенсивність
інтегрального
потоку
ІЧ
енергії
(у діапазоні
0,76-10,0 мкм)
не
повинна перевищ увати 35 В т/м 2, якщ о пло-
ща,
яка
опромінюється,
більше
50%
по-
верхні
тіла;
70 В т/м
2
при
опроміненні
25-50% ;
100 В т/м
2
при
опроміненні
до
25%
(обличчя,
груди,
кінцівки
рук).
Ці
ве-
личини
вважаються
допустимими
(Д С Н
3.3.6.042-99) в тому випадку, коли'робітник
сумарно
опроміню ється
біл'ьніе
половини
тривалості робочої зміни при наявності спе-
цодягу,
який
забезпечує
коефіцієнт
тепло-
захисту,
що
дорівню є
0 ,6 -0 ,
8
.
При
цьому
параметри
температури,
вологості
і
рух-
ливості
повітря
не
повинні
виходити
за
межі
ниж ніх допустимих
границь
і
верхніх
оптимальних
норм
за
ГОСТ
12.1.005-88
і
Д С Н 3.3.6.042-99.
У
випадку
наявності
відкритих
джерел
ІЧ
випроміню вання
на
робочих
місцях,
де
застосовується
зварю вання
з
підігріванням
і
т. ін.,
допускається
інтенсивність
інтег-
рального
потоку
випроміню вання
до
140 В т/м
2
за
умови
використання
робіт-
никами
спеціального
захисного
одягу.
Якщ о
інтенсивність
опромінення
переви-
щує
140 В т/м 2,
необхідно
застосовувати
комплекс
заходів
щодо
теплозахисту,
які
включають
екранування
джерел,
застосу-
вання
повітряного
душ ування
з
дотри-
манням
параметрів
температури
і
рухли-
вості
повітря,
що
подається,
в
залежності
від
інтенсивності
випроміню вання,
ра-
ціональний
режим
праці
тощо
(ГО С Т 12.4.123-83).
Засобами обов’язкового індивідуального
захисту
зварників
від
оптичного
випромі-
нювання
під
час
дугового
зварю вання
від-
критою дугою є щитки
(м аски) для захисту
обличчя
(Г О С Т
12.4.035-78,
Д С Т У
ЕИ
175-2001)
та
спеціальний
одяг
(Д С Т У
ЕН
470-1:2003).
М етоди
контролю
оптичного
випромі-
ню вання.
Визначення
рівнів
опромінення
робочих місць при обслуговуванні
устатку-
вання,
що
генерує
О В,
повинно
проводи-
тись
періодично,
але
не більше одного
разу
на
рік у
порядку
поточного санітарного
на-
гляду,
а
також
при
прийманні
в
експлуа-
тацію
нового
технологічного
обладнання,
при
внесенні технічних змін у
конструкцію
діючого
устаткування,
при
організації
но-
вих робочих місць.
Для
контролю
інтенсивності опромінен-
ня
варто
використовувати
прилади
типу
спектрорадіометрів,
актинометрів,
боло-
метрів
і
т. ін.
Д ля
вимірю вання
в
ульт-
рафіолетовому
і
видимому
діапазонах
спе-
ктра
доцільно
використовувати
радіометр
Р О И -8 2 або дозиметр Д А У -81. Ці прилади
дозволяю ть
вимірювати
енергетичну
освітленість
у
межах
0 -5 0 0
В т/м
2
і
дозу
опромінення
в
спектральних
інтервалах
0,22-0.28 мкм,
0,23-0,32 мкм
і
0 ,3 8 -
0,71
мкм.
Похибка
вимірювань
становить
не більше 15%.
Для
оцінки
опромінення
робітника
не-
обхідно
робити
вимірю вання
у
напрямку
максимальної
потужності
джерела
перпен-
дикулярно
потокові
випроміню вання.
При
наявності
декількох
джерел
вимірювання
доцільно
це
робити
від
кожного
джерела
або під кутом 0°, 45° і 90° до нормалі
в гори-
зонтальній
площині
на
різній
висоті
на
рівні ніг, грудей, голови.
Вимірювання
характеристик
випромі-
нювання
для
оцінки
джерела
повинні
про-
водитись
на
відстані
0,5-1,5
м
і
більше
від
О
• С*
нього
в
горизонтальній
і
вертикальній
пло-
щині при різних режимах його роботи.
Д ля
оцінки
випроміню вання
точкових
джерел
(зварю вальна
дуга,
плазмовий
ф акел)
приймальні
поверхні
датчиків
по-
винні
розташ овуватися
на
одному
рівні
з
зоною
дуги
або
плазмового
факела
під
кутом
45°
і
90°
до
них
у
вертикальній
пло-
щині на відстані 0,5-1,0 м і більше, щоб виз-
начити
ступінь
пош ирення
випроміню -
вання в робочій зоні.
О бов’язково
під
час
контролю
опромі-
нення
необхідно
оцінювати
час
дії
випро-
мінювання
як
за
одну
технологічну
опе-
рацію
(наприклад,
зварю вання
однієї
деталі
або
час
горіння
одного
електрода),
так
і
за
зміну
в
цілому.
За
результатами
цих
вимірювань
будується
хроноактино-
грама
і
розраховується
сумарний
час
опромінення
за зміну.
Знання
цих
характе-
ристик
виробничого
процесу дозволить
ре-
комендувати
раціональний
режим
праці
і
відпочинку.
#1091
предыдущая страница 47 Сварщик 2010 05 читать онлайн следующая страница 49 Сварщик 2010 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст