Т Е Х Н О Л О Г И И
И
О Б О Р У Д О В А Н И Е
. . .
дили за схемою кільце —
вкладка на машині
С М Ц -2.
Різні
види
механоімпульсної
об-
робки
порівнювали
з
хромовим
покриттям,
яке
використовують
для
захисту
поверхонь
деталей
машин
(штоки
гідроциліндрів)
від
зношування.
В
більшості
випадків
(криві
2
,
З
,
4)
оброблені механоімпульсною обробкою
зразки забезпечують вищу зносостійкість па-
ри
тертя
порівняно
з
хромовим
покриттям.
Використання
поліметилсилоксанової
ріди-
ни
ПМ С-100
під
час
механоімпульсної
об-
робки
забезпечує
дещо
нижчу
зносостій-
кість.
Це, очевидно,
пов’язано з підвищеною
кількістю водню,
що проникає у
приповерх-
неві
шари під час механоімпульсної обробки
та
погіршує
умови
формування
нанокрис-
талічної
структури,
а
це
веде
до
зниження
мікротвердості.
Найефективніш ими
є
меха-
ноімпульсна
обробка
з
використанням
тех-
нологічного середовища для навуглечення та
використання спеціального інструменту для
легування міддю (А.с.
1712135 С С С Р, М К И
5
В24В
39/04).
З
підвищенням
питомого
на-
вантаження до 2 М Па
(рис.
7,
в, г)
вказані за-
Рис. 8. Залежність інтенсивності ерозійного зношування сталі 40Х у за-
гартованому
і
низьковідпущеному
(1-3)
та
загартованому
і
високо-
відпущеному (1-3') станах
від кута атаки
в
потоці абразивних части-
нок: 1,1' — вихідна
незміцнена структура; 2,
2' — механоімпульсна
обробка
з
використанням
мінерального
мастила;
З,
3 '—
механоім-
пульсна обробка з використанням водних розчинів мінеральних солей
6 (7 6 )2 0 10 С В А Р Щ И К
лежності
зберігаються
за
підвищення
масо-
вих
втрат
пари
тертя.
Необхідно
відмітити,
що використання механоімпульсної обробки
тільки
для
кілець
підвищує зносостійкість
і
вкладок,
що
пов’язано
зі
зниженням
коефі-
цієнту тертя пари.
Важливим
параметром
працездатності
деталей
машин
є
їх
опірність
газоабразив-
ній
ерозії.
Цей
вид
ерозії
характерний
для
лопаток
газових
компресорів
і
турбін,
крильчаток
насосів,
сопел
реактивних дви-
гунів,
лопатей
літаків,
вертольотів
тощо.
Досліджували
вплив
механоімпульсної
об-
робки
на опірність сталі
40Х
вказаному
ви-
ду
руйнування.
Як
технологічне
середови-
ще
використовували
водні
розчини
міне-
ральних
солей
на
основі
хлоридів
магнію
і
кальцію.
Випробування
проводили в потоці
кварцового
піску
із
зернами
розміром
0 ,5 -
0,9 мм
і
відносною
вологістю
0,15%.
Твер-
дість
абразивних
часток
НУ = 9.
..И
ГГІа.
Випробування
проводили
за
кутів
атаки
а =
15.
..90°
при
швидкості
руху
абразивних
часток V = 80 м /с.
Інтенсивність
знош ування
еталонних
зразків
суттєво
залеж ить
від
термічної
об-
робки
(рис. 8,
криві
1,
1')
і максимальна при
а = 45°. Н айвищ а зносостійкість сталі 40Х в
умовах газоабразивної ерозії (без .механоім-
пульсної обробки) досягається
після
гарту-
вання та низького відпуску.
М еханоімпульсна обробка нівелює вплив
попередньої
термічної
обробки
(криві
2
,
З
та
2', 3 ').
Технологічне середовище суттєво
не впливає на інтенсивність ерозійного зно-
шування
І.
О пір
знош уванню
зміцнених
зразків зі
збільш енням
кута атаки
абразив^
них
частинок
зменш ується.
Зокрема,
при
а =
15°
він лиш е
в
1,8 рази
вищий,
ніж опір
еталонних
після
гартування
і
низького
від-
пуску, а
при
а = 45°
у
1,5
рази.
З
подаль-
шим зростанням а інтенсивність знош уван-
ня
/ зростає, а
при а = 90° для зразків
після
механоімпульсної
обробки
з
використан-
ням водних розчинів мінеральних солей ма-
ло
відрізняється
від значень для
еталонних
гартованих і
низьковідпущ ених зразків.
Зразки
після
механоімпульсної
обробки
у
мінеральному
мастилі
при
а
= 90°
мають
трохи
меншу зносостійкість,
ніж
гартовані
і
.низьковідпущені
(рис. 8
, криві
2 ,2
' та
1).
Така
поведінка сталі
пов’язана з тим,
що
масові
втрати
від
дії
абразивних
часток
за
даного кута максимальні, тому тонкий зміц-
нений шар швидко знош ується і руйнується
перехідний
шар,
механічні
характеристики
(мікротвердість)
якого
суттєво
нижчі
ніж
предыдущая страница 27 Сварщик 2010 06 читать онлайн следующая страница 29 Сварщик 2010 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст