О Х Р А Н А
Т Р У Д А
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Світлофільтри
для
захисту очей
під
час
зварювання
та
споріднених
процесів
О.
Г. Л ев ч ен к о , д-р техн.
наук,
Інститут електрозварю вання
ім.
Є .О .П атона
НАН України
Останнім
часом
в
Україні
все
биьш е
застосування
знал о-
Зять сучасні європейські засоби індивідуального захист у ор-
ганів
зору
захисні маски
(щ ит ки)
зварника
та
окуляри.
Виникла
сит уація,
коли
одночасно
використовуються
як
вітчизняні, так і європейські маски, а т акож відповідні світ-
лофільтри для захисту очей від випромінювань зварювальної
дуги
та
інших джерел
енергії.
Тому
спеціалістам
зі зварю-
вання, особливо самим зварникам, необхідно досконало знати
основи
правильного
вибору
відповідних
світлофільтрів
та
особливості користування нами.
Для захисту
очей,
голови
і
шиї
від
ви-
промінювання дуги та
від бризок розплав-
леного
металу
зварники
використовують
спеціальні
ручні
та
наголовні
щитки,
які
мають
бути
виготовлені
у
відповідності
з
вимогами
вітчизняного
стандарту
ГОСТ 12.4.035-78 «ССБТ. Щитки защитные
лицевые для
электросварщиков.
Техничес-
кие условия», а європейські маски, що вико-
ристовуються в Україні, —
у відповідності з
ДСТУ ЕЫ
175-2001 «Засоби індивідуально-
го захисту очей та обличчя
під час зварю-
вальних та споріднених процесів».
Найважливішим
і
відповідальним
еле-
ментом цих щитків і масок є скляні світло-
фільтри,
призначені
для
захисту
очей
від
ультрафіолетового,
видимого
та
інфрачер-
воного випромінювання. Так, під час елект-
родугового
зварювання
світлове
випромі-
нювання
дуги
повинно
бути
послаблене
світлофільтрами у 102-10() разів. При цьому
світлофільтри повинні мати достатню вели-
чину пропускання у видимій ділянці спект-
ра,
що
необхідно
для
спостереження
за
місцем зварювання.
В Україні та інших країнах СНД широко
застосовуються
скляні
світлофільтри
серії
«С», які поділяються на 13 класів і забезпе-
чують захист очей від випромінювання при
дуговому
зварюванні
на
струмах
від
5
до
1000 А.
Ці
світлофільтри
вибирають
в
за-
лежності від виду зварювання та сили стру-
му
у
відповідності
з
ОСТ 21-6-87
«Свето-
фильтры
стеклянные
для
защиты
глаз
от
вредных
излучений
на
производстве.
Тех-
нические условия»
(табл.
1).
Сучасні євро-
пейські
світлофільтри
мають
відповідати
6<76) 2010 С В А Р Щ И К
со
Ф
1
о
І
і
1
Я
3
О
з;
СО
ш
1
ф
ф
3
3
О
л
X
X
1
.1
ш
ш
ї
1
о
шшш
о
%
о
о
о
о
о
тГ
аз
00
о
о
о
С
- 1
1
9 0 0
і
в и щ е
0
аз
1
о
о
2
о
о
3
о
1
іч
со
со
о
о
о
о
ф
а
00
І
О
о
аз
о
І4-
о
ср
о
со
X
ш
• «■»
со
1
І
о
і
і
ї
и>>
о
о
ио
из
со
Очі
н
ж Ж
03
о
о
о
о
ио
о
О
о
. о
ио
с -
о
о
аз
ио
со
С і
аз
V
ч
о
аз
9
о
і
і
3
іА
с і
о
§
о
о
о
X
&
со
со
Очі
ч
о
о
ио
из
О
Ш
о
о
О
О
00
со
со
с і
т—
іч
с
я
е -
о
і
• і
с і
о
О
шшт
О
ІГЗ
о
ио
о
о
СО
<5
о
ос
со
с і
со
СЕ
X
X
^шт
14
о
ІГЗ
со
о
о
с і
о
ио
о
о
-
о
о
ср
аз
ш
2
а
•ч
1
о
Очі
і
о
3
аз*
3
00
і
о
аз
ш
п
1
со
ио
со
о
о
о
аз
о
00
о
о
О
&
о
1
о
і
3
00
і
і
3
о
ш
о
аз
2
ІГ)
из
о
со
ч
СЭ
СО
1
о
о
ио
о
00
о
ио
о
о
о
со
ос
§
і
со
і
і
о
іА
со
С І
О-
ио
н
о
о
о
о
г -
и
со
со
С і
т—
ІЕ
• ■■
1
о
і
о
іА
иЦ
і
-є-
со
со
ио
о
СЕ
н
о
•шш
о
о
ио
ио
со
ж ш
00
со
со
О
о
• •
^
ж
і
1
і
і
X
аз
с і
о
X
со
аз
X
X
ш
С\і
9
о
1
X
X
X
1
1
1
о
о
5
н
О .
со
0)
X
о
С
- 1
1
ш
X
1
1
1
2
5
со
аз
ос
*
*
шшт
се
аз
о
о
о .
X
аз
ш
со
аз
,
і -
і
ш
X
аз
?3
2
І
4
Ш
х
Ч
сц
с
ш
з:
аз
с
о
2
&
00
со
01
І
га
5
о
^
х
р-
х
ф
X
5
X
X
шшш
СЕ
аз
с
о
X
X
X
і
І
§
5
а
|
8
І
-©-
р-
І
ї
СЕ
о
X
X
ф
с;
£
СО
о .
*
> ,
О
с
я
С
Ф
т
ш
аз
с:
С
о
ф
с:
л
5
^
ш
с
ф
О .
с:
о
іг
Ф
Ш
Ф
. ї
2
У
в у г
с т а л і
предыдущая страница 41 Сварщик 2010 06 читать онлайн следующая страница 43 Сварщик 2010 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст