О Х Р А Н А
Т Р У Д А
європейському
стандарту
ЕК
169-1992,
який
прийнято
і
в
нашій
країні
як
Н аціо-
нальний
стандарт
Д С Т У Е>4
169-2001
«Засоби
індивідуального
захисту
очей.
Ф ільтри
під
час
виконання
зварю вання
та
споріднених
процесів.
Вимоги
до
пропус-
кання та рекомендації щодо використання».
Ці
світлофільтри
поділяються
на
19
класів
зі ступенем захисту від
1 ,2
до
16
(табл. 2 ).
Вибір ступеня захисту світлофільтра, що
призначений для застосування під час вико-
нання
зварю вальних
чи
споріднених
про-
цесів, залеж ить від багатьох факторів. Так, в
процесі
дугового
зварю вання,
наплавлення
і
плазмового
різання
найважливіш им чин-
ником,
що
дозволяє
зробити
правильний
вибір світлофільтра, є сила струму. Крім то-
го,
під
час
виконання
дугового зварю вання
необхідно
враховувати
спектр
випроміню -
вання електричної дуги й основного металу.
Під
час
виконання
газозварювальних
робіт і споріднених процесів, таких як паян-
ня твердим припоєм
і
плазмове різання, ви-
бір
світлофільтра
залеж ить
від
об’ємного
пропускання
пальника.
Однак,
під
час
зва-
рювання
легких
металів
треба
враховувати
властивості
флюсу,
що виливає
на спектра-
льний
склад
випромінюваного
світла.
Інші
параметри також впливаю ть на вибір ступе-
ня
захисту
світлофільтра,
однак
їх
вплив
важко оцінити.
Зокрема, до таких
парамет-
рів належать:
місце знаходження
виконуючого
зварю -
вальні роботи по відношенню до полум’я
чи
електричної
дуги
(наприклад,
в
за-
лежності
від того, знаходиться зварник у
нахиленому
положенні
або займає
місце
на відстані витягнутої руки, може виник-
нути
необхідність
зміни
світлофільтра,
як мінімум, на один ступінь захисту);
освітлення робочого місця;
стан зору зварника.
У зв ’язку з цим
Д С ТУ
ЕМ
169-2001
дає
тільки
ті
ступені
захисту,
що
підтверджені
практичним
досвідом
і
показали,
що
вони
придатні
для
індивідуального
захисту
пра-
цюючого, який
має
нормальний зір,
під час
виконання певного виду робіт.
Представлені
в
цьому
стандарті
таблиці
дозволяю ть вибирати світлофільтр з потріб-
ним ступенем захисту шляхом знаходження
стовпця, що відповідає силі струму
(табл. 3),
і рядка, що вказує на вид роботи (вид зварю -
вання чи споріднений
процес), або об’ємній
витраті
газу
{табл. 4
і
5). Дані
цих таблиць
відповідають середнім умовам праці, під час
яких відстань від очей зварника до розплаву
Таблиця 2. Вимоги до пропускання світлофільтрів відповідно
до ДСТУ ЕМ 169-2001
Ступінь захисту
М аксимальний ступінь
спектрального
пропускання під час
уль трафіоле тового
випромінювання
т
)
,%
Ступінь пропускання
світла Ту,
%
М аксимальний ступінь
середнього
спектрального
пропускання під час
інфрачервоного
випроміню вання
ТА
780-1400 нм,
%
313 нм
365 нм
М аксим ум
Мінімум
1,2
0,0003
50
100
74,4
69
1,4
0,0003
35
74,4
58,1
52
1.7
0,0003
22
58,1
43,2
40
2,0
0,0003
14
43,2
29,1
28
2,5
0,0003
6,4
29,1
17,8
15
3
0,0003
2,8
17,8
8,5
12
4
0,0003
0,95
8,5
3,2
6,4
5
0,0003
0,30
3,2
1,2
3,2
6
0,0003
0,10
1,2
0,44
1,7
7
0,0003
0,050
0,44
0,16
0,81
8
0,0003
0,025
0,16
0,061
0,43
9
0,0003
0,012
0,061
0,023
0,2
10
0,0003
0,006
0,023
0,0085
0,1
11
0,0003
0,0032
0,0085
0,0032
0,05
12
0,0003
0,0012
0,0032
0,0012
0,027
13
0,0003
0,00044
0,0012
0,00044
0,014
14
0,00016
0,00016
0,00044
0,00016
0,007
15
0,000061
0,000061
0,00016
0,000061
0,003
16
0,000023
0,000023
0,000061
0,000023
ш
0,003
становить приблизно 50 см, а середня освіт-
леність становить приблизно
1 0 0
лк.
Вибір світлофільтрів з
відповідним
сту-
пенем захисту очей
під час дугового зварю -
вання,
наплавлення
та
плазмового
різання
виконується згідно з
табл. 3.
Д ля
захисту
очей
осіб,
що
допомагають
зварнику,
й
інших,
що
знаходяться
в
тих
приміщ еннях,
де
виконують
роботи,
пов’я -
зані
з електрозварю ванням,
треба
викорис-
товувати світлофільтри зі ступенем захисту
від
1,2 до 4.
Якщ о
підручний зварника зна-
ходиться
на тій самій
відстані
від електрич-
ної дуги,
що і зварник,
необхідно,
щоб обоє
використовували
світлофільтри
з
однако-
вим
ступенем
захисту.
У
разі
необхідності
варто застосовувати світлофільтри з вищим
ступенем захисту, наприклад, для проведен-
ня робіт на свіжому повітрі під час сильного
природного освітлення.
Ступені
захисту
для
застосування
світ-
лофільтрів
під
час
газового
зварю вання
і
паяння твердим припоєм наведено в
табл. 4.
6<76) 2010 С В А Р Щ И К
предыдущая страница 42 Сварщик 2010 06 читать онлайн следующая страница 44 Сварщик 2010 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст