О Х Р А Н А
Т Р У Д А
Якщ о під час газового зварю вання засто-
совують флюс, то випромінюване джерелом
світло часто насичується монохроматичним
світлом однієї довжини
хвилі
чи декількох,
що дуже ускладню є бачення
розплавленого
металу
і
обмежує
можливість
відрізнити
його
від
флюсу,
що
теж
плаває
у
ванні
зі
сплавом.
Це
стосується,
наприклад,
випро-
мінювання
світла
під
час
роботи
з
натрієм,
що інтенсивно випроміню є світло з довж и-
ною хвилі
X
= 589 нм, чи літію, що дає силь-
не
випроміню вання
X
= 671
нм.
У такому
випадку
використовують
світлофільтри,
позначені
літерою
«а»
(т абл.4).
Ступінь
спектрального
пропускання
цих
світло-
фільтрів
для
приведеної
вище
довжини
хвиль
повинен
бути
менш ий
ніж:
0,4%
для
ступеня захисту 4а; 0,1%
— для
5а; 0,05%
для
6
а; 0,01% — для 7а.
Застосування
ступенів
захисту
під
час
кисневого різання з дотриманням однієї л і-
нії
на
оброблюваному
виробі
наведено
в
табл. 5.
Використання зварником
вищого ступе-
ня захисту не завжди доречне, оскільки може
призвести до погіршення умов спостережен-
ня
за
якістю
виконуваної
роботи.
Разом
з
тим,
застосування
світлофільтра
з
занадто
високим
ступенем
захисту
може
виявитися
небезпечним, тому що змуш ує зварника зна-
Таблиця 3. Ступені захисту* під час дугового зварювання та споріднених процесів відповідно до ДСТУ ЕЫ 169-2001
Примітки.
1.
Замальовані ділянки в
табл.
З відповідають
зонам реж им ів зварю вання,
за
яких зварю вальні процеси
в
сучасній
практиці зварю вання,
зазвичай,
не
використовують.
2.
В
таблиці використано
такі скорочення згідно з
IS O 4063:
познака
M IG
означає виконання робіт за допом огою газоелектричного зварю вання з використанням інертного газу; познаку M AG вживають
для газоелектричного зварю вання з використанням активного газу; познака
W IG означає газоелектричне зварю вання в сер ед о -
вищі інертного
газу з
використанням
вольф рамових
електродів;
електродугове
стругання
це
виплавляння
(знімання)
ш ару
металу з використанням графітового електрода і потоку стисненого повітря для видалення металу, що оплавився.
6(76)2010 СВАРЩИК
*
предыдущая страница 43 Сварщик 2010 06 читать онлайн следующая страница 45 Сварщик 2010 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст