О Х Р А Н А
Т Р У Д А
Таблиця 4. Ступені захисту' під час газового зварювання і паяння твердим припоєм
(ДСТУ ЕИ 169-2001)
Робота
О б'ємна витрата ацетилену q, л/год
q <
70
70< q < 200
200< q < 800
q > 800
З в а р ю в а н н я
і
п а я н н я
т в е р д и м
п р и п о є м
в а ж к и х
м е т а л і в "
4
5 6
7
З в а р ю в а н н я
з
ф л ю с о м
( о с о б л и в о
с п л а в и
л е г к и х
м е т а л і в )
4 а 5 а 6 а 7 а
*
Залежно від умов застосування можливо застосовувати найближчий ступінь захисту з вищим чи нижчим
значенням.
"
Вислів «важкі метали» стосується легованих класів сталі, міді і її сплавів тощо.
Таблиця 5. Ступені захисту' під час кисневого різання (ДСТУ ЕИ 169-2001)
Робота
О б'ємна витрата кисню q, л/год
900 < q < 2000
2000 < q < 4000
4000 < q < 8000
К и с н е в е
р і з а н н я 5 6 7
*
Залежно від умов застосування можна використовувати найближчий ступінь захисту з вищим чи нижчим
значенням.
ходитись
занадто
близько
до
джерела
ви-
промінювання
і
вдихати
шкідливі
аерозолі
та гази, що утворюються в процесі роботи.
Якщ о
під
час застосування
світлоф ільт-
рів,
обраних
відповідно
до
табл.
1 -5
,
з ’яв-
ляється
неприємне
відчуття,
то
необхідно
досліджувати
умови
праці
іі
обстежувати
зір зварника.
Слід
пам’ятати,
що
неправильний
вибір
ступеня захисту світлофільтра може призве-
сти
до електрофтальмії,
а з
часом
до
по-
гіршення
зору
зварника,
кон’юнктивіту
та
більш тяж ких наслідків.
Важливо знати, що
порядковий номер світлофільтра за О С Т 21-
6-87
(див. табл.
1)
не відповідає ступеню за-
хисту світлофільтра за Д С Т У
ЕК
169-2001
(див.
табл. 2).
Тому
користувачі
тих
чи
ін-
ших
світлофільтрів
для
вибору
потрібного
ступеня захисту повинні суворо дотримува-
тись відповідних стандартів.
#1104
В сесторонняя
ковка со зд ае т наном еталл?
С п е ц и а л и с т ы
И н с т и т у т а
п р о б л е м
с в е р х п л а с т и ч н о с т и
м е т а л л о в
( И П С М )
Р А Н
с о о б щ и л и ,
ч т о
р а з р а б о т а л и
м е т о д ы
п о л у ч е -
н и я
о б ъ е м н ы х
и
л и с т о в ы х
м а т е р и а л о в с
о д н о р о д н о й
н а н о с т р у к т у р о й .
П р и
и с п о л ь з о в а н и и
э т и х
м а т е р и а л о в
у п р о щ а е т с я
п р о -
и з в о д с т в о
п о л ы х
к о н с т р у к ц и й ,
в т о м
ч и с л е л о п а т о к д л я
в е н т и л я т о р о в а в и а д в и г а т е л е й .
И с с л е д о в а т е л и
и з
И П С М
Р А Н
с о з д а л и
м е т о д
в с е с т о р о н н е й
и з о т е р м и ч е с к о й
к о в к и ,
п о з в о л я ю щ и й
п о л у ч а т ь
м е т а л л ы
и
с п л а в ы
с
о д и н а к о в ы м
п о
р а з м е р у
з е р н о м
д и а м е т р о м
3 0 0 - 4 0 0
н м .
И з
п о л у ч е н н о г о
м а т е р и а л а
м е т о д о м
т е п л о й
п р о к а т к и
м о ж н о
и з г о т о в и т ь
и
л и с т о в о й
п о л у ф а б р и к а т с т е м
ж е
р а з м е р о м
з е р н а ,
р а з м е р ы
п о л у ф а б р и к а т а о г р а н и ч и в а ю т с я
л и ш ь
м а с -
с о й
п р е с с а .
В
И П С М
Р А Н
б ы л и
п о л у ч е н ы
л и с т ы т и т а н о в о г о
с п л а в а
р а з м е р о м
1 5 0 0 x 5 0 0 x 2
м м .
И с с л е д о в а н и я
п о к а з а л и ,
ч т о
т а к о й
л и с т о в о й
п о л у ф а б р и к а т
и з
т и т а н о в о г о
с п л а в а
В Т 6
и м е е т
н а
1 5 - 2 5 %
б о л е е
в ы с о к и е
п р о ч н о с т ь
и
с о п р о т и в л е н и е
у с т а л о с т и ,
ч е м
п р о м ы ш л е н н ы й
п о л у ф а б р и к а т
и з
т о г о
ж е
с п л а в а
( с
з е р н о м
м и к р о н н о г о д и а м е т -
р а ) .
К р о м е т о г о ,
н а н о с т р у к т у р и р о в а н н ы й
п о л у ф а б р и к а т п р и г о д е н д л я с в а р к и д а в л е н и е м
и с в е р х п л а с т и ч е с к о й ф о р м о в к и
п р и
т е м п е р а т у р а х
н а
2 5 0 - 3 0 0
г р а д у с о в
н и ж е ,
ч е м
о б ы ч н ы й .
Э т о ,
п о м и м о
п р о ч е г о ,
з н а ч и т ,
ч т о
п р и
с н и ж е н н ы х
т е м п е р а т у р а х
м о ж н о с в а р и в а т ь д а в л е н и е м
и
п р о м ы ш л е н н ы е
о б р а з ц ы
т и т а н о в о г о с п л а в а — ч е р е з
н а н о с т р у к т у р и р о в а н н у ю
п р о с л о й к у .
С п е ц и а л и с т ы
И П С М
Р А Н
и
О А О
« А в и а д в и г а т е л ь »
с о з д а л и
о п ы т н ы е
о б р а з ц ы
о б л е г ч е н н о й
л о п а т к и
в е н т и л я т о р а
т у р б о -
р е а к т и в н о г о
а в и а д в и г а т е л я .
С н и ж е н и е
м а с с ы
л о п а т к и
н а
3 0 % д о с т и г а е т с я
т е м ,
ч т о
о н а
п о л а я
и
с о д е р ж и т
а р м и р у ю щ и й
н а -
п о л н и т е л ь
и з
л и с т о в о г о
н а н о с т р у к т у р и р о в а н н о г о
т и т а н о в о г о
с п л а в а .
Е е
п р о ч н о с т н ы е
с в о й с т в а
о с т а ю т с я
н а
у р о в н е
9 0 %
о т
п р о ч н о с т и
м о н о л и т н о й
л о п а т к и ,
н о
н а г р у з к и
в
к р и т и ч е с к о м
с е ч е н и и
и з - з а у м е н ь ш е н и я
м а с с ы
с н и ж а ю т с я ,
п о
к р а й н е й
м е р е ,
н а
2 0 % .
П р и
э т о м
т а к а я
л о п а т к а
м о ж е т
б ы т ь
и з г о т о в л е н а
п р и
о т н о с и т е л ь н о
н и з к и х
т е м п е р а т у р а х
( 6 5 0 - 7 5 0 ° С ) .
Т а к
м о ж н о
и з б е ж а т ь
о б р а з о в а н и я
х р у п к о г о
г а з о н а с ы щ е н н о г о
( а л ь ф и р о в а н н о г о )
с л о я
н а
п о в е р х н о с т и
с п л а в а .
А л ь ф и р о в а н н ы й
с л о й
и н т е н с и в н о
ф о р м и р у е т с я
п р и
т е м п е р а т у р а х
в ы ш е
7 5 0 ° С ,
и е г о д о в о л ь н о т р у д н о у д а л и т ь .
П о м н е н и ю у ч е н ы х ,
н а н о с т р у к т у р и р о в а н н ы е
м е т а л л ы
и с п л а в ы ,
п о л у ч е н н ы е
м е т о д о м
в с е с т о р о н н е й
и з о т е р м и ч е с к о й
к о в к и ,
м о ж н о
и с п о л ь з о в а т ь
и
в д р у г и х
о т р а с л я х
п р о м ы ш л е н н о с т и ,
н а п р и м е р
в с т р о и т е л ь с т в е .
В о з м о ж н о
п о л у ч е н и е
п о л у ф а б р и к а т о в
з н а ч и т е л ь н ы х
р а з м е р о в ,
к р о м е т о г о ,
м е т о д м о ж н о л е г к о а д а п т и р о в а т ь к и м е ю щ е м у с я
н а з а в о д а х
п р е с с о в о м у о б о р у д о в а н и ю .
w w w .
metalcom. ru
6 (7 6 )2 0 10 С В А Р Щ И К
предыдущая страница 44 Сварщик 2010 06 читать онлайн следующая страница 46 Сварщик 2010 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст