ОХРАНА ТРУДА
-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Іонізація
повітря
під
час
зварювання
О.
Г. Левченко,
д-р техн. наук, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України
Відомо, що під дією зварювальної дуги повітря робочої зони
частково іонізується і, потрапляючи в органи дихання пра-
цюючих, може негативно впливати на них. Цьому шкідливо-
му виробничому фактору останні десятиліття не приділя-
лась
належна
увага.
Мета
даної
статті
ознайомлення
фахівців зварювального виробництва з проблемами, що вини-
кають в результаті іонізації повітря зони дихання.
Іонний
склад
повітря
відноситься
до
групи ф ізичних факторів виробничого сере-
довищ а
і,
разом
з
такими
факторами,
як
температура, вологість та інш ими, є одним з
основних
параметрів,
що
характеризую ть
умови
виробничого
середовищ а
і
визнача-
ють самопочуття і здоров’я працюючого, йо-
го працездатність тощо.
В результаті іонізації газів (особливо під
дією
зварю вальної
дуги),
що
входять
до
складу
повітряного
середовищ а,
утворю -
ються
первинні
(м олекулярні) іони і стійкі
комплекси
з
10-15
молекул
легкі
іони.
Ш ляхом приєднання легких іонів до части-
нок аерозолю утворю ю ться більш
великі
важкі іони. Я к правило, кожен іон несе один
елементарний заряд, тому за одиницю вимі-
рю вання
концентрації іонів у повітрі
прий-
мається ел.зар.см '3. Середній
радіус легко-
го
іона
складає
близько
10~3 мкм,
важ ко-
го — 0,4 мкм.
Важливою якісною характеристикою іо-
нів є рухливість,
що чисельно дорівню є се-
редній
швидкості
іона в електричному полі
одиничної
напруженості.
Під
концентра-
цією легких іонів мають на увазі іони з рух-
ливістю
більш е
10_1 см 2 В- 1 с-1,
важких
іони
з
рухливістю
від
1 0 '3
до
1 0 '1
см2 В- 1 с_1.
Іони
з
рухливістю
менше
10- 3 см 2 В_1с_1
відносяться
до
високодис-
персних електроаерозолів (ВД ЕА ).
Іони
в
повітрі
виробничих
приміщ ень
можуть утворю ватися внаслідок природної,
технологічної та ш тучної іонізації.
Природна
іонізація
повітря
у
виробни-
чих приміщ еннях визначається
іонізуючою
здатністю
радіоактивного
випроміню вання
елементів, що утримую ться в повітрі і мате-
ріалах, з яких виконане виробниче устатку-
вання
і
стіни
приміщ ення.
Інтенсивність
у
природного
іоноутворення
на
відкритому
повітрі складає
1-12 пар іонів в
1 см3 за
1
с.
Середня
концентрація аероіонів
при
цьому
складає
0,4
103-2 ,8 1 0 3
пар
іонів
в
1 см3.
У
приміщ еннях величина д може зміню ватись
від 0,4 до
1
пари
іонів в
1
см3 за
1
с.
Відпо-
відно середня
концентрація
в приміщ еннях
зменш ується
до
0.4-103
пар
іонів
в
1 см3
і
нижче.
Технологічна
іонізація
відбувається
в
результаті впливу на повітряне середовищ е
радіоактивного,
рентгенівського
й
ультра-
фіолетового
випроміню вань,
термоемісії,
фотоефекта
й
інш их
іонізуючих
факторів,
обумовлених
технологічними
процесами.
Д ля
електродугового
зварю вання
такими
факторами
є
ультрафіолетове
випроміню -
вання
та термоемісія.
Іони,
що утворилися
при цьому, поширюються, переважно, в без-
посередній близькості від зварювальної дуги.
Разом з тим, в побутових та виробничих
приміщ еннях
інколи
створюються
умови
з
недостатньою
концентрацією
іонів
в
повіт-
рі.
В
такому
випадку
повинна
здійсню ва-
тись
штучна
іонізація
повітря.
Вона
здійс-
нюється
за
допомогою
спеціальних
прист-
роїв — аероіонізаторів. Вони забезпечую ть в
обмеженому обсязі повітряного середовищ а
заданий
ступінь
іонізованості,
що
визна-
чається кількістю іонів кожної полярності в
одному кубічному сантиметрі повітря (кон -
центрацією іонів, с м '3).
П оряд
з
утворенням
іонів
відбувається
їх
безперервне
зникання.
Ф акторами,
що
визначаю ть зникання легких іонів, є: реком-
бінація
двох легких
іонів різних полярнос-
тей;
адсорбція
легких
іонів
на
незарядже-
них ядрах конденсації; рекомбінація легких
і
важ ких
іонів
із
зарядами
протилежних
знаків тощо.
В залежності від співвідношення процесів
іонізації і деіонізації встановлюється певний
ступінь
іонізованості
повітря.
При
враху-
ванні лиш е одного процесу деіонізації, а саме
рекомбінації
легких
іонів
(щ о
справедливо
для
невентильованих
приміщень
з
незнач-
ною запиленістю повітря), середня стала кон-
центрація легких іонів визначається виразом
п -
А-./— »
(1)
V а
3(79)2011 СВАРЩИК
предыдущая страница 41 Сварщик 2011 03 читать онлайн следующая страница 43 Сварщик 2011 03 читать онлайн Домой Выключить/включить текст