ОХРАНА ТРУДА
Таблиця 1. Концентрації іонів у зоні дихання зварнина
В
и д
зва р ю в а н н я
Концент рація легких іонів. см~3
Концент рація в а ж к и х іонів, с к г 3
гг
п+
N~
N+
Напівавтоматичне ручне зварювання
в С02 плавким електродом
9,0-103
103
6,0-103
5,0-103
Ручне дугове зварювання покритими
електродами УОНИ-13/45
6,0-1 о3
1,5-103
3,0-1 о3
2,0-Ю3
Таблиця 2. Нормативні величини іонізації повітряного середовища у виробничих і громадських
приміщеннях
Р і в е н ь і о н і з а ц і ї
Ч
и с л о і о н і в в
1
с м
3 п о в і т р я
П
о к а з н и к п о л я р н о с т
і ( П )
г Г
Г Г
Мінімально необхідний
400
600
-0,2
Оптимальний
1500-3000
3000-5000
Від -0,5 до 0
Максимально допустимий
50000
50000
Від -0,05 до +0,05
дег/ — інтенсивність ціноутворення, см~3-с-1;
а —
коеф іцієнт
рекомбінації,
що
дорівню є
1,6-10~6 см3-с_1;
А
— емпіричний коефіцієнт
пропорційності, який дорівню є 0.75.
Під
концентрацією
важких
іонів,
вира-
женою у см -3, варто розуміти кількість еле-
ментарних
зарядів
в
1 см3,
носіями
яких
є
важкі іони. Заряд одного важкого іона може
складати
від
декількох
десятків
до
сотень
елементарних
зарядів.
Так,
за експеримен-
тальними
даними,
концентрації
важких
іонів (фонові значення) до початку робочої
зміни в металообробних цехах в середньому
складали
2,1-103 см _3,
а
в
складальних
1,1-103 см _3.
Таким
чином,
концентрації
важких
іонів
у
зоні
дихання
працівників
знаходилися в допустимих межах, за винят-
ком
зварю вальних
ділянок,
де
виконува-
лось
зварю вання.
Концентрація
легких
іо-
нів скрізь, за винятком зварю вальних діля-
нок,
складала
від
ЗО
до
300 см -3.
Том у д і-
лянки металообробних і складальних цехів,
що
характеризую ться
в
основному
зниж е-
ним рівнем іонізації повітря і відповідно не-
сприятливими
умовами
праці,
відносяться
до
класу
приміщ ень
з
аероіонною
недо-
статністю.
Зварю вальні
ж
ділянки
в
скла-
дальних
цехах
характеризую ться
підвищ е-
ним
рівнем
іонізації.
Так,
на
складально-
зварю вальній
ділянці
металообробних
це-
хів
концентрація
важких
позитивних
іонів
складала 4,5 1 0 і,а негативних — 3,5-Ю4 (ф о -
нові значення за відсутності процесу зварю -
вання
становлять
1.2Т03
і
1,0*103
відповід-
но). Дані про концентрації іонів безпосеред-
ньо
у
зоні
дихання
зварника
наведено
в
табл.
1.
Вони свідчать про те, що за цим не-
безпечним
та
ш кідливим
виробничим
ф ак-
тором умови праці зварників значно гірші у
порівнянні з інш ими професіями.
Нормативні
рівні
іонізації
і
відповідні
концентрації легких
іонів
у
повітрі
вироб-
ничих
приміщ ень
регламентовано
санітар-
но-гігієнічними
нормами
ГН
2152-80
«С а-
нитарно-гигиенические нормы допустимых
уровней ионизации воздуха производствен-
ных
и
общ ественных
помещ ений».
Реко-
мендації
щодо
нормалізації
іонного складу
повітря
наведено
в
табл. 2
(
Методические
рекомендации
по
нормализации
ионного со-
става воздушной среды в производственных
помещениях
металлообрабатывающих
и
сборочных цехов. — Л.: ВНИИОТ).
З а
результатами
вимірю вань
розрахо-
вується
показник
полярності.
П оказником
полярності називається віднош ення різниці
числа іонів позитивної
п+
і негативної
п
по-
лярності до їх суми, тобто
п+
- п
п+
+п
М інімально
необхідний
і
максимально
допустимий рівні визначаю ть інтервал кон-
центрацій
іонів
у
повітрі,
що
вдихається,
відхилення
від
якого
створю є
загрозу здо-
ров’ю лю дини.
Інші
показники стану
повітряного сере-
довищ а в приміщ еннях з ш тучною іонізацію
повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-
88 «О бщ ие санитарно-гигиенические требо-
вания
к воздуху рабочей зоны».
При
цьому
повинні
бути
дотримані
гранично
допус-
тимі
концентрації
(ГД К )
таких
газів,
як
озон
та
оксиди
азоту,
що
утворюю ться
в
повітрі
робочої
зони
під
час
зварю вання
і
несуть на собі електричний заряд.
Н орм алізація
іонного
складу
повітря.
Д ослідж ення медико-біологічної дії іонів на
організм лю дини і нормативні вимоги щодо
• # 3(79) 2011 СВАРЩИК
--------------
^
предыдущая страница 42 Сварщик 2011 03 читать онлайн следующая страница 44 Сварщик 2011 03 читать онлайн Домой Выключить/включить текст