ОХРАНА ТРУДА
Застосування
багатофункціональних
інтегрованих систем
комплексної
безпеки та їх складових
в системах
управління
охороною
праці
С.Ф. Каштанов,
ка н д . техн.
н а ук,
1.1. Чернушак,
Н аціонал ьний технічний ун ів е р си те т У кр а їн и
«КП І»
Загальні тенденції щодо подальшого розвитку та вдоскона-
лення
функціонування
систем
управління
охороною
праці
(СУОП) свідчать про
необхідність створення
високоефек-
тивних комп’ютеризованих СУОП. Мета
даної статті
показати можливість значного розширення функціональних
можливостей та підвищення ефективності функціонування
таких систем за рахунок більш широкого застосування в них
вже
існуючих багатофункціональних інтегрованих систем
комплексної безпеки та їх складових.
5(81)2011 СВАРЩИК
Сучасна
концепція
подальшого розвит-
ку
в сфері управління
охороною
праці
пе-
редбачає
все
більш
широке
застосування
комп’ютеризованих систем управління охо-
роною праці з метою максимального підви-
щення їх ефективності як на виробничому,
так і
на галузевому,
регіональному та дер-
жавному рівнях.
Впровадження таких сис-
тем дозволяє суттєво знизити рівні травма-
тизму,
профзахворювань,
аварій
та
пожеж
на виробництві,
в першу чергу, за рахунок
зниження
виробничих
ризиків
та
макси-
мального
зменшення
впливу
так
званого
«людського фактору» на прийняття рішень
в діючих СУОП.
Використання комп’ютеризованих СУОП
дає
можливість
забезпечити
максимальну
оперативність та максимально можливу оп-
тимізацію щодо прийняття рішень при ви-
користанні
ризик-орієнтованого
підходу,
який,
як
відомо,
складається
з
двох
еле-
ментів —
оцінки ризику (аналіз виникнення
і
масштабів
ризику в
конкретній
ситуації)
та
управління
ризиком
(аналіз
ситуації
і
розробка рішень, що спрямовані на зведен-
ня ризику до прийнятного мінімуму).
Згідно з ДСТУ-П ОНБАБ 18001 «Систе-
ми управління безпекою та гігієною праці»,
ОНБАБ 18001
«Система менеджменту охо-
рони здоров’я та безпеки персоналу», ІБО-
ОБН 2001 «Керівництво з систем управлін-
ня
охороною
праці»
та
«Рекомендаціями
щодо побудови, впровадження та удоскона-
лення
системи
управління
охороною
пра-
44
ці»,
затверджених
Держгірпромнаглядом,
СУОП повинна передбачати:
планування заходів з охорони праці;
контроль виконання поточного та опера-
тивних планів;
можливість здійснення корегувальних та
попереджувальних дій;
можливість
адаптації
до
обставин,
що
змінилися;
можливість інтеграції в загальну систему
управління.
Безумовно,
найбільш
ефективно
усі
ці
функції
можуть
бути
реалізовані
саме
із
застосуванням
комп’ютеризованих
систем
управління охороною праці.
Одним з найбільш перспективних напря-
мів подальшого розвитку та вдосконалення
таких
комп’ютеризованих
СУОП
є
все
більш
широке
застосування
в
них
багато-
функціональних
інтегрованих
систем
ком-
плексної
безпеки
та
їх
складових,
що
під-
тверджується загальними тенденціями роз-
витку СУОП у розвинутих країнах світу.
Сучасний рівень розвитку інтегрованих
систем комплексної безпеки, в тому числі і в
Україні, наприклад, «Дунай-ХХІ» —
«ВЕН-
БЕСТ», «Legos» —
«Укрспецмонтаж 1. Сис-
теми безпеки», «Инспектор+» —
ISS «Укр-
Інвест-Консалтінг»,
«ForSec»
«Формула
безопасности», «Кодос» —
«Союзспецавтома-
гика», «FortNet» тощо, дозволяє вже зараз ви-
користовувати їх в СУОП як для підвищення
рівня охоронної та пожежної безпеки промис-
лових об’єктів, так і для покращення умов і
безпеки праці на виробництві та вирішення
питань
гігієни
праці,
виробничої
санітарії,
зменшення рівня виробничого травматизму і
професійних захворювань, а також для покра-
щення соціальної захищеності працюючих.
В
комп’ютеризованих
СУОП
можуть
ефективно
використовуватися
майже
всі
складові
багатофункціональних
інтегрова-
них систем комплексної безпеки —
це систе-
ми пожежної сигналізації та пожежогасіння,
предыдущая страница 47 Сварщик 2011 05 читать онлайн следующая страница 49 Сварщик 2011 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст