ОХРАНА ТРУДА
Сповіїцувачі теплові
Сповіщувачі димові
ВИХІД
Світлове табло
Ручний пожежний сповіщувач
Система
газового
пожежо-
гасіння
Служба безпеки
Лінійні пожежні сповіщувачі
Система оповіщення
про пожежу
Приймально-контрольний
м
прилад пожежної сигналізації
Світлове табло
ГАЗ - НЕ ВХОДИТИ
1
1
р
І
« f
л
J
\ С
і
Г*1
Рис. 1.
Приклад
використання
систем
пожежної
сигналізації,
автоматичного
пожежо-
гасіння та
оповіщення
системи
оповіщення,
системи
охоронної
сигналізації,
відеонагляду
(cctv)
та
відео-
реєстрації,
контролю та
управління досту-
пом, системи управління зовнішнім облад-
нанням та пристроями безпеки тощо.
Якщо системи пожежної сигналізації та
пожежогасішгя, оповіщення вже давно і до-
сить ефективно використовуються в СУОП
(приклад
їх
використання
наведений
на
рис. 1),
то цього зовсім не можна сказати про
інші складові багатофункціональних інтегро-
ваних систем комплексної безпеки (загальна
структурна схема побудови інтегрованих си-
стем комплексної безпеки показана на
рис. 2).
В той же час використання таких складо-
вих багатофункціональних інтегрованих сис-
тем комплексної безпеки, як системи відеона-
гляду (CCTV) та відеореєстрації, контролю
та
управління
доступом
дозволяє
значно
підвищити
ефективність
роботи
СУОП
у
сфері нагляду та контролю за станом охорони
праці, у сфері виробничої безпеки, а також
при
проведені
внутрішнього і зовнішнього
аудиту з питань охорони праці, при розслі-
дуванні та профілактиці травматизму тощо.
Розглянемо
декілька
можливих
варіан-
тів їх застосування в СУОП.
Системи відеонагляду та відеореєстрації
можуть бути використанні в СУОП для та-
ких цілей:
контролю
за
станом
охорони
праці
на
підприємстві в реальному часі;
контролю та аналізу стану охорони праці
на підприємстві за певний період часу по
відеоматеріалам з бази даних;
спостереження
за
технологічними
про-
цесами
на декількох
виробничих ділян-
ках,
як
одночасно
(мультіплексний
ре-
жим
роботи
монітору),
так
і
роздільно
(послідовне
перемикання
на
моніторі
відеосигналів з різних відеокамер);
блокування
роботи
виробничого
облад-
нання
при попаданні
в його небезпечну
зону
людини
завдяки
використанню
програмного детектора руху (на одному
кадрі може використовуватися одночас-
но
декілька
запрограмованих
зон
з
не-
залежними
програмними
детекторами
руху в кожній з них);
ведення
журналу
подій
в
небезпечних
зонах
при
порушеннях
безпеки
праці
з
реєстрацією часу та осіб, які знаходяться
в небезпечній зоні;
запису в базу даних інтегрованої системи
комплексної безпеки відеоматеріалів сто-
совно нещасних випадків та аварій на ви-
робництві із заданими параметрами (ча-
сом відеозагшсу як до події аварії чи не-
щасного випадку, так і після цього часу;
швидкістю запису; роздільною здатністю
і т. ін.) і передачі цих відеоматеріалів за
необхідною адресою (ФССНВ, Держгір-
промнагляд, галузеве міністерство, МНС
тощо)
з
використанням
телефонних
чи
мобільних ліній зв’язку,
або
комп’ютер-
них мереж, в тому числі Інтернету;
контролю
виконання
вимог
щодо
по-
жежної безпеки на виробництві;
контролю
за
використанням
засобів
індивідуального захисту.
5(81)2011 СВАРЩИК
предыдущая страница 48 Сварщик 2011 05 читать онлайн следующая страница 50 Сварщик 2011 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст