ОХРАНА ТРУДА
+
у
Рис. 2.
Загальна
структурна
схема
побудови
інтегральних
систем
комплексної
безпеки
(ІСКБ)
5(81)2011 СВАРЩИК
Камера №1
Виробнича ділянка №1
М о д у л і к о н т р о л е р ів
С К У Д
Т у р н ік е т и
№1-ЛМЧ
Камера
З ч и т у в а ч і к о д ів
доступ у
№1-М*
Виробнича ділянка №N
LAN/WAN/ItherNct
(TCP/IP)
оптичні, провідні та
радіо лінії зв'язку
{(»НІ і ІІІІІІІЙ
м о н іт о р и
ІII
іа управлінні«
Елементи ІСКБ на
віддаленому об’єкт
П ости
м он ітори н гу
ЛЮІ
Пост моніторингу №1
Сервер ІС К Б
Системи аварійної,
пожежної і охоронної
сигналізації, оповіщення
Системи пожежогасіння,
днмовидалення, аварійної
вентиляції
та аварійного
відключення обладнання тощо
овв
00
И 0 0
• аин
12
,24В
Система відеонагляду
та відеореєстрації (cctv)
Система
контролю та
управління доступом
Що
стосується
систем
контролю
та
управління доступом, то вони можуть бути
використані в системі управління охороною
праці, наприклад, з такою метою:
контролю
за
відповідністю
часу
прове-
дення регламентно-ремонтних робіт тех-
нологічним нормам;
46
контролю за відповідністю кількості пра-
цюючих нормам безпеки при проведенні
робіт з підвищеною небезпекою;
допуску до роботи на технологічному об-
ладнанні
лише
працівників,
які
мають
відповідну кваліфікацію та пройшли всі
необхідні види інструктажів;
предыдущая страница 49 Сварщик 2011 05 читать онлайн следующая страница 51 Сварщик 2011 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст