ОХРАНА ТРУДА
недопущення
працівників, які не мають
необхідної
кваліфікації
та
відповідного
наряду-допуску,
до
виконання
робіт
з
підвищеною небезпекою;
виключення можливості попадання у ви-
робничі приміщення з підвищеною вибу-
хопожежонебезпекою
працівників,
які
не мають права там знаходитись;
контролю
режиму
праці
та
відпочинку
тощо.
Таким чином, використання таких скла-
дових
багатофункціональних
інтегрованих
систем
комплексної
безпеки,
як
сучасні
комп’ютеризовані
системи
відеонагляду та
відеореєстрації
і
системи
контролю
та уп-
равління доступом, дійсно дозволяє значно
підвищити
ефективність
роботи
СУОП.
В
першу
чергу,
це
стосується
можливості
підвищення
рівня
організаційно-технічних
заходів щодо безпеки праці на виробництві,
а також вирішення питань гігієни праці, ви-
робничої санітарії, зменшення рівня вироб-
ничого
травматизму
і
професійних
захво-
рювань. Також досягається покращення со-
ціальної
захищеності
працюючих,
бо
при
проведені
розслідування
нещасних
ви-
падків і аварій та при
визначені
причин їх
виникнення ця робота, безумовно, може бу-
ти виконана більш кваліфіковано при вико-
ристанні
матеріалів
із
відеоархівів
систем
відеонагляду
та
відеореєстрації,
особливо
враховуючи той факт, що в відеоархів може
записуватися
як
відео-,
так
і
аудіоіінфор-
мація з місця подій, і це дуже важливо для
підвищення
ефективності
роботи
існуючої
системи
соціального
страхування
від
не-
щасних
випадків
на
виробництві,
про-
фесійних захворювань та аварій.
В СУОП можливе також більш ефектив-
не використання
і
такої складової інтегро-
ваних систем комплексної безпеки, як охо-
ронні системи, які
можуть не тільки вико-
нувати свої основні охоронні функції, але й
у
разі
застосування
відповідних
датчиків
одночасно виконувати такі додаткові функ-
ції,
як
контроль
відповідності
санітарним
нормам рівнів освітлення,
шуму
і
вібрацій
на робочих місцях, наявності в повітрі робо-
чої зони шкідливих та небезпечних речовин
або
підвищеного
рівня
електромагнітного
та іонізуючого випромінювань.
Крім того, існуюча на даний час елемент-
на база багатофункціональних інтегрованих
систем комплексної безпеки дає можливість
в разі необхідності здійснювати також управ-
ління виробничим обладнанням та пристроя-
ми безпеки, наприклад, системами освітлен-
ня виробничих приміщень, системами елек-
тропостачання,
водопостачання,
газопоста-
чання, аварійними системами вентиляції, ди-
мовидалення, системами оповіщення тощо.
На базі існуючих багатофункціональних
інтегрованих
систем
комплексної
безпеки
можливо також створення мобільних авто-
матизованих систем у сфері виробничої без-
пеки
з
елементами
централізованого
уп-
равління,
і
зробити
це
можливо
без
сут-
тєвих додаткових витрат.
Слід підкреслити, що і економічні методи
управління
охороною
праці
також
можуть
бути реалізовані більш ефективно при засто-
суванні
в
СУОП
вищезгаданих
складових
інтегрованих систем комплексної безпеки.
Ще однією важливою особливістю сучас-
них інтегрованих систем комплексної безпе-
ки є те, що модульний принцип їх побудови
з використанням локальних і регіональних
комп’ютерних
мереж дозволяє і далі
прак-
тично нескінченно нарощувати їх як у часі,
так і в просторі, а це, в свою чергу, дає мож-
ливість реалізовувати на їх базі високоефек-
тивні
комп’ютеризовані
СУОП
розосеред-
женого типу. Причому це можливо не тільки
у межах окремих промислових об’єктів, але і
на
регіональному
і
навіть
на
державному
рівні,
що
значно
полегшує
завдання
ство-
рення
єдиної
високоефективної
загально-
державної комп’ютеризованої СУОІ1.
Таким чином, застосування багатофунк-
ціональних інтегрованих систем
комплекс-
ної
безпеки
у
складі
комп’ютеризованих
СУОП
дозволяє,
по-перше,
розширити
функціональні
можливості таких
СУОП
і,
по-друге,
максимально
зменшити
вплив
людського
фактору
на
прийняття
рішень,
що,
безумовно,
значно
підвищує
ефектив-
ність роботи останніх. Застосування багато-
функціональних
інтегрованих систем
ком-
плексної безпеки в
СУОП дає можливість
фіксувати і вести відповідний облік та ана-
ліз нещасних випадків,
профзахворювань і
аварій,
а
також
здійснювати
оперативне
втручання
безпосередньо
в
процес
управ-
ління охороною праці на виробництві.
Все
це забезпечує
максимально
високій
рівень
оперативності
реагування
СУОП
на
будь-
які небезпечні та аварійні ситуації, а також
дає можливість безпосередньо впливати на
стан охорони праці на виробництві у реаль-
ному часі за
рахунок постійно діючих мо-
ніторингу та управління як на рівні окремо-
го
підприємства,
установи
чи
організації,
так
і
на
регіональному та загальнодержав-
ному рівні.
#1184
5(81)2011 СВАРЩИК
предыдущая страница 50 Сварщик 2011 05 читать онлайн следующая страница 52 Сварщик 2011 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст